تولید نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی

تولید نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی

آیا اطلاع دارین طراحی و تولید نرم افزار ها یا سامانه ها به همره بانک های اطلاعاتی چه وظیفه ای دارند ؟ این سیستم ها تحت عنوان TPS مشهور هستند . تراکنش ها را ثبت میکنند . فرآیند ها را کنترل ، مدیریت و اعمال میکنند . عملیات اتوماتیک را طراحی و پیاده سازی میکنند و در نهایت گزارش های را در اختیار مدیران قرار میدهند تا ضمن امکان راهبری و مدیریت ، اندازه گیری حین عملیات دقیق داشته باشند . این سیستمها برای گزارشات تحلیلی مناسب نیستند . میدونید چرا ؟به دلیل اینکه معماری بانک اطلاعاتی در این سامانه ها برای سرعت در ثبت و بازیابی و تغییرات تراکنش طراحی شده و برای جستجو گزارشات باید از انبار داده استفاده کرد.

دیدگاه ها بسته شده اند.